Dsc05109 Naslovna

Soseska BS 7 – Ruski car

Izjemen primer visoke gostote pozidave v Sloveniji predstavlja bežigrajska stanovanjska soseska BS-7 ali Ruski car (1967 – 1972), v kateri živi cca. 10.000 prebivalcev. Soseska leži ob severni mestni vpadnici Dunajski cesti severno od ljubljanske severne obvoznice.

Urbanizem:

Pri načrtovanju soseske je projektantska skupina pod vodstvom arhitekta in urbanista Vladimirja Braca Mušiča uporabila dinamično metodo načrtovanja; določili so ključne oporne točke v okolici (reliefne značilnosti terena, prostorske dominante, poglede proti okoliškim planinam) in oblikovalske elemente, ki sosesko povezujejo v celoto. Ohranjanje, usmerjanje in poudarjanje pogledov na okoliške dominante, je imelo pomembno vlogo pri urbanistični zasnovi soseske. Znotraj teh okvirov je bilo dopustno raznoliko oblikovanje. Urbanistični motiv ulice, ki predstavlja simbol mestnosti in prostor srečevanj, so urbanisti uporabili za temeljni gradnik zasnove naselja in tako dosegla jasno berljiv tloris soseske.

Sosesko sestavljajo tri linearne ulice, Bratovševa ploščad, Glinškova ploščad in Mucherjeva ulica. Prvi dve naj bi bili dvignjeni za pol etaže nad teren, pod njima pa urejene garaže. Na ta način so bile peščeve površine nivojsko ločene od prometnih.  Žal je bila realizirana le ena dvignjena ‘pešaška’ ulica, Bratovševa ploščad, ki predstavlja prvi izveden primer podzemnih garaž v stanovanjski soseski v Ljubljani. Posebnost dvignjene ploščadi sta dve svetlobni okni, veliki ovalni odprtini v ploščadi, skozi kateri v garažno etažo prodirata dnevna svetloba in svež zrak. V vsakem oknu je na travnati gomili zasajena skupina visokodebelnih dreves, ki s svojimi krošnjami segajo nad ploščad.

Silhueta soseske sledi obrisu Kamniških Alp v ozadju. Ulice so zamejene z visoko strnjeno zazidavo; kjer je zazidava pretrgana, je nastal trg. Nizanje ulic in širokih trgov v soseski ustvarja prostorsko dinamiko,  linearnost uličnega prostora pa je nekoliko zmehčana s tlorisnim zamikanjem različno visokih volumnov stanovanjskih blokov. Repeticija betonskih prefabriciranih elementov na fasadah objektov daje prostoru ritem in ga hkrati vertikalno in horizontalno strukturira.

V središče soseske je umeščen osrednji park s skrbno oblikovanim reliefom, ki ga je zasnoval krajinski arhitekt Dušan Ogrin (1929-2019). Z nanešenimi nasipi je velika zelena površina zasajena s skupinami visokodebelnega drevja, v kateri je urejeno tudi otroško igrišče, ločena od prometa in stanovanjskih objektov.

Izvorno javni program ni bil načrtovan ločeno v centru soseske, kakor je izveden, ampak je bil enakomerno razporejen v pritličja objektov ob notranjih ulicah. Žal je bil izveden v precej okrnjeni obliki, namesto lokalov, ki bi na ulice privabljali življenje, so bila zgrajena stanovanja.

Arhitektura:

Stanovanjski bloki so bili zasnovani v enovitem arhitekturnem izrazu. Gabariti in tipologija objektov so bili natančno določeni, v strukturi, teksturi in barvi so objekti morali biti medsebojno usklajeni. V procesu načrtovanja soseske je bilo izdelanih več različic barvne študije za fasade objektov. Kot osnovne so bile izbrane tople zamolkle barve v različnih zemeljskih odtenkih, ki so jih dopolnjevale nekoliko močnejše barve za okenske parapet.

 Soseska vključuje različne tipe verižnih blokov (P+3, P+4, do P+15) in prostostoječe stolpnice (P+9). Stavbe so vertikalno strukturirane: pasovi polne fasade, ometane in barvane v toplih zemeljskih tonih se izmenjujejo z linijami oken s svetlimi parapeti iz betonskih prefabriciranih panelov ali z linijo balkonov s polnimi betonskimi ograjami. Vsako stanovanje ima svoj lastni balkon, stanovanja v najvišjih nadstropjih so dvoetažna, z galerijo pod enokapno streho. Vhodi v objekte, ki so naglašeni z betonskimi nadstreški ali unikatno oblikovanimi vertikalnimi arhitekturnimi elementi, ustvarjajo dodatno dinamiko v javnem prostoru.

Stanovanjska soseska Ruski car je kot pomemben spomenik slovenske modernistične arhitekture od l. 2017 dalje vpisana v register nepremičnine kulturne dediščine (edš. 30512)

Ocena trenutnega stanja:

  • premajhno število parkirnih mest
  • nedorečeno lastništvo javnih odprtih površin v soseski in posledično nezadostno vzdrževanje objektov: Še posebej izstopa dvignjena pešaška ulica – Bratovševa ploščad, ki nujno potrebuje korenito obnovo. Upravljanje ploščadi, ki predstavlja odprte javne površine med bloki, je v pristojnosti mestnih služb. Istočasno pa ploščad predstavlja streho nad garažami, ki so v privatni lasti. Mestna občina Ljubljana je predlagala delitev stroškov prenove med lastniki garaž in MOL, a lastniki garaž želijo svoj del stroškov prenove deliti še z etažnimi lastniki stanovanj, ki garaž pod ploščadjo nimajo. Dogovora še ni. Prenova pa se oddaljuje tudi zaradi začetih postopkov o dodelitvi pripadajočih zemljišč na delih Bratovševe ploščadi, ki so jih sprožili stanovalci dveh blokov na sodišču.
  • individualni posegi na ovoj stavbe (zasteklitve balkonov, postavljanje nadstreškov v atrijih pritličnih stanovanj)
  • prenove fasad in energetske prenove približno tretjine objektov v soseski, ki so bile realizirane pred vpisom soseske v register kulturne dediščine, so bile izvedene z uporabo raznih barv in barvnih kompozicij, materialov in ometov, pri katerih originalna arhitekturna zasnova ni bila upoštevana.
  • Pobuda Skupaj na ploščad!

Zanimivosti:

V soseski Ruski car je bil l. 1977 posnet slovenski kultni mladinski film Sreča na vrvici.